Ảnh 1
Ảnh 2
Ảnh 3
Ảnh 4
Ảnh 5
Ảnh 6
Cải tạo trụ sở làm việc Báo công lý - Tòa án nhân dân tối cao 4/11/2012 10:42:47 AM (GMT+7)

Địa chỉ: Đường Văn Phú - Quang Trung - Hà Đông - Hà Nội

1. C¶i t¹o c«ng tr×nh chÝnh (Nhµ lµm viÖc 2 tÇng):

- ChØnh söa mÆt tiÒn c«ng tr×nh

- C¶i t¹o n©ng cÊp c¸c phßng lµm viÖc, s¶nh vµ hµnh lang, cÇu thang: Thay líp g¹ch l¸t nÒn cò b»ng g¹ch granit nh©n t¹o vµ tù nhiªn

- Tr¸t l¹i tư­êng mét sè chç ®· háng; vÖ sinh, s¬n b¶ l¹i bÒ mÆt tư­êng, trÇn trong vµ ngoµi c«ng tr×nh; thay vµ söa hÖ thèng cöa

- §ôc t­ưêng, l¾p ®Æt ngÇm míi hÖ thèng ®iÖn chiÕu s¸ng, hÖ thèng ®iÖn tho¹i, m¹ng LAN

- C¶i t¹o, n©ng cÊp c¸c phßng vÖ sinh, hÖ thèng cÊp tho¸t nư­íc trong vµ ngoµi nhµ

- L¾p ®Æt míi hÖ thèng ®iÒu hßa kh«ng khÝ

- L¾p ®Æt míi hÖ thèng b¸o ch¸y tù ®éng vµ trang bÞ b×nh ch÷a ch¸y x¸ch tay

- Mua s¾m bµn ghÕ v¨n phßng

2. C«ng tr×nh phô trî:

- Lµm míi nhµ ®Ó xe mét tÇng b»ng m¸i lîp t«n, khung thÐp

- N©ng cèt, ®æ bª t«ng vµ l¸t g¹ch H¹ Long (300x300) s©n trư­íc, s©n sau vµ hai bªn c«ng tr×nh

- Söa ch÷a l¹i hÖ thèng bÓ chøa n­ưíc vµ lµm thñ tôc hîp ®ång xin cÊp l¹i nguån nư­íc

- Lµm míi cæng chÝnh b»ng thÐp vµ c¶i t¹o t­ưêng rµo hoa s¾t.

Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google Submit Thread to Link Hay Submit Thread to Buzz Submit Thread to Yahoo Submit Thread to myspace
Các tin khác
Dự án: Cải tạo, nâng cấp Trụ sở Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) Dự án: Thành phần "Nhà Quốc Hội" Dự án: "Nhà máy Traphacosapa" - TP Lào Cai Dự án chung cư ECO-CITY KĐT Việt Hưng - Long Biên Khách sạn Mercure - Quốc Tử Giám - Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG ARCHIPAGE VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 3 Ngách 101/2 Phố Hào Nam - Ô Chợ Dừa - Đống Đa - Hà Nội
Văn phòng: Số 31 Lô 4 khu đô thị Nam La Khê - Hà Đông - Hà Nội
Điện thoại: (024) 3311 5266 - Fax: (024) 3311 5850
Email: ktsvutrang@gmail.com * Website: www.archipage.vn - www.archipage.com.vn
Copyright 2010 - 2011 ARCHIPAGE VIỆT NAM. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®
Đang load ảnh...